Page 7 - GAI Macchine 2022
P. 7

S E RI E 0 -  Ri e m pit ur a, i ni e zi o n e g a s i n ert e e t a p p at ur a s ott o v u ot o.
     L e f u n zi o ni b a s e p er c hi i m b otti gli a c o n u n a s ol a t a p p at ur a.

     S E RI E S 0 - Filli n g, i n ert g a s i nj e cti o n a n d v a c u u m c or ki n g.
     T h e b a si c f u n cti o n s f or b ottli n g wit h o n e ki n d of cl o s ur e.


                                                        3 7                                           D ati n o n i m p e g n ati vi / N ot bi n di n g d at a
     F U N ZI O N E   F U N C TI O N      1 0 0 0  1 3 0 0  1 7 0 0  2 1 0 0  3 0 0 0
     Ri e m pitri c e  Fill er       n   6     8     1 0    1 2    1 6
     I ni ett or e g a s G a s i nj e ct or n  1     1     1     1     1
     T a p p at or e   C or k er      n   1     1     1     1     1
     Pr o d uzi o n e  O ut p ut     l/ h  7 5 0   1 0 0 0  1 5 0 0  2 0 0 0  3 0 0 0
     V el o cit à    S p e e d     b/ h  3 0 0- 1 2 0 0  4 0 0- 1 6 0 0  6 0 0- 2 4 0 0  6 0 0- 3 0 0 0  6 0 0- 3 0 0 0
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12